Onderzoek Govenance Code Zorg

Zorginstellingen leven de meeste bepalingen van de nieuwe Governance Code Zorg 2017 (voor de tekst: www.governancecodezorg.nl) keurig na maar hebben twijfels over de toegevoegde waarde ervan. Besturen en raden van toezicht vinden de Code ‘geen nut’ hebben en ‘te gedetailleerd’. Hoogstens krijgt de Code het predicaat ‘zinvol om je organisatie te verbeteren’. Per saldo ontmoet de Code slechts een lauwwarm onthaal. Hoewel dit uitdrukkelijk niet de bedoeling van de opstellers is geweest, wordt de Code nog steeds vooral als een ‘afvinklijstje’ ervaren.

Dit is de uitkomst van een rondgang die Toezichtscan.nl bij bestuurders en toezichthouders van een aantal uiteenlopende zorginstellingen heeft gemaakt. Gevraagd naar hun praktijkervaringen met de Code zien de geïnterviewde bestuurders niet dat de Code rechtstreeks bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van de zorg of dienstverlening. Wel helpt de Code om de eigen organisatie te ‘spiegelen’ en de kwaliteit van de checks and balances binnen de organisatie te verbeteren, hetgeen een bijdrage levert aan goed bestuur en indirect dus aan goede zorg. Zelf zien bestuurders meer heil in een ‘open cultuur’ binnen de organisatie, een ‘empathische leiderschapsstijl’, ‘zuivere relaties’ tussen de onderdelen in de organisatie en ‘goede intermenselijke verhoudingen’. Een te gedetailleerde Code werkt bureaucratiserend en contraproductief. Voor een goed functionerende zorginstelling is de menselijke factor veel belangrijker dan een dichtgetimmerd regelwerk.

Lees hier verder: Artikel De Zorgcode – meer dan een afvinklijstje